GDPR

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků
sídlo: U Pergamenky 1511/3, Praha 7 Holešovice


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení)
jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku nebo účastí na akci pořádané spolkem Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků (dále jen klub), IČO 67984681, je tento oprávněn zpracovávat moje osobní údaje, a to
- jméno a příjmení
- datum narození
- adresu místa pobytu (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství)
- jméno psa/feny v mém vlastnictví a veškeré údaje o něm/ní

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, které má klub ve stanovách. Jde například o zápis štěňat do plemenné knihy se kterou má klub smlouvu, účast na výstavách a dalších kynologických akcích apod.


Jsem rovněž informován/a, že mé výlučně osobní údaje budou klubem vedeny až do odvolání – viz souhlas se zpracovnáním niže.
Beru na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto zpracovatelům, kteří se zabývají kynologickou činností: Českomoravské kynologické unii z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18200 Praha 8 – střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizace FCI, příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem: vystavování průkazů původu pro mnou odchované vrhy, evidence účasti na akcích ČMKU a registraci výsledků z těchto akcí

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku, nebo se zúčastnit akce jím pořádané.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) nařízení zpracoval klub média z akcí, kde jsem zachycen:
1. fotografie
2. videa
3. zvukové záznamy
4. výsledky z akcí
5. informace o jedincích v mém majetku
6. informace o vrzích narozených v mé chovatelské stanici
Účelem je vedení chovu plemene, prezentace na webových stránkách spolku, prezentace na sociálních sítích spolku, prezentace ve zpravodaji spolku a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby klub zpracoval i mé:
1. telefonní číslo
2. e-mail
3. datum narození (potřeba pro případné dotace)
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi.


Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Klubem evidován).

Souhlasím, aby klub předal osobní údaje těmto zpracovatelům: Český kynologický svaz (kde má klub vedenu plemennou knihu), Českomoravské kynologické unii z.s. (dále ČMKU) se sídlem Maškova 3, 18200 Praha 8  (střešní organizace).  
Jsem srozuměn/a se svým právem:
• mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 nařízení)
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 nařízení
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle č. 18 nařízení
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 nařízení
• odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 nařízení
• podat proti klubu stížnost podle čl. 77 nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

V ………………..….                                        dne …………... .…………………………………..……..

 

Jméno, příjmení……………………………………………………….

 

Podpis……………………………………………………………..

 (u nezletilých podpis zákonného zástupce)