Stanovy

Stanovy spolku

STANOVY KLUBU CHOVATELŮ ŠARPLANINCŮ, KRAŠÁKŮ A TORNJAKŮ - Sarplaninac klubu

čl. I

Název a sídlo

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků (zkráceně také jako Sarplaninac klub z.s.) .

Sarplaninac klub z.s. vznikl 24. 10. 1990  pod původním názvem Klub chovatelů jugoslávských ovčáků, jako občanské sdružení, ve Veřejném rejstříku je registrován pod Identifikačním číslem 679 84 681 a spisovou značkou L 1254 u Městského soudu v Praze. A v souladu s § 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přijal tyto stanovy.

Sídlo spolku je na adrese U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

čl. II

Účel spolku

Dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek se zaměřením na péči, zdokonalování a rozvoj plemene šarplaninský pastevecký pes (šarplaninec), krašský pastevecký pes (krašák) a tornjak. 

čl. III 

Členství ve spolku

1. Členství je dobrovolné. Členem se může stát každý chovatel nebo majitel šarplanince, krašáka či tornjaka nebo zájemce o ně, který podá písemnou přihlášku výboru spolku. U nezletilých osob je třeba souhlas zákonného zástupce na přihlášce. Členství schvaluje výbor spolku, přijetí žadatele o členství může odmítnout. Po schválení za člena, nový člen zaplatí do 15 dnů členský příspěvek, jinak členství nevzniká.

2. Členství zaniká vystoupením na základě doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru spolku, výmazem z evidence členů pro nesplnění základních povinností člena, úmrtím člena, nebo vyloučením za hrubé porušení základních chovatelských principů určených obecně závaznými předpisy, předpisy ČMKU, ČKS a předpisy spolku. O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku většinou hlasů členů výboru. 

3. Rozhodnutí výboru o nepřijetí za člena nebo vyloučení člena přezkoumává členská schůze na základě návrhu vyloučeného člena.

4. Práva a povinnosti členů spolku

- zúčastňovat se členských schůzí

- volit a být volen do orgánů spolku

- používat všech výhod poskytovaných spolkem

- podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům spolku

- požadovat na členských schůzích předkládání zpráv  o činnosti a hospodaření spolku

- vyžadovat informace o plemeni, která má spolek k dispozici

- dodržovat předpisy spolku

- platit členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí a to nejpozději v termínu do 31. března kalendářního roku, členský příspěvek se hradí vždy na kalendářní rok 

- oznámit výboru spolku do 15 dní změny související se členstvím v spolku (změna adresy, zánik členství atd.)

5. Výbor spolku je povinen vést a aktualizovat seznam členů, který se souhlasem členů spolku obsahuje osobní údaje členů spolku. Seznam členů je neveřejný, na vyžádání je k nahlédnutí členům spolku nebo výbor na vyžádání člena spolku poskytne členovi spolku výpis z evidence členů. Výpis z evidence členů může obsahovat pouze jména členů a kontaktní údaje, ledaže se jedná o výpis z evidence týkající se výhradně člena, který požádal o výpis údajů o své osobě.

čl. IV

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

b) Statutárním orgánem je výbor spolku.

c) Kontrolní komise

čl. V

Členská schůze

1. Svolává ji výbor spolku podle potřeby, nejméně jednou za rok. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a schvaluje hospodaření spolku. 

2. Předmětem členské schůze je zejména:

- rozhodování o změně stanov

- projednávat a schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření spolku, předkládanou výborem spolku

- stanovovat výši členských příspěvků

- volit členy výboru spolku

- rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

3. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nejméně deseti členů spolku, pokud byla pozvánka zveřejněna na webových stránkách spolku. 

4. Výbor spolku může rozeslat pozvánky na členskou schůzi elektronickou poštou. Členům spolku, kteří oznámí, že nemají přístup k elektronické poště a internetu zasílá výbor spolku pozvánku prostřednictvím České pošty. 

5. Členská schůze rozhoduje většinou z přítomných členů. Změny stanov musí odsouhlasit dvě třetiny přítomných členů a návrhy na ně musí být odeslány členům spolku před konáním členské schůze. Každý člen spolku má jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny. 

čl. VI

Výbor spolku

1. Výbor spolku je nejméně pětičlenný, o přesném počtu členů výboru rozhodne členská schůze. 

2. Členové výboru si rozdělí funkce a zodpovědnost za úseky činnosti spolku podle potřeb spolku. Je tvořen předsedou, poradcem chovu, pokladníkem a dalšími členy podle potřeb spolku. Funkce členů výboru jsou určeny na ustavující schůzi výboru spolku.

3. Výbor je oprávněn podle potřeby některého z členů pověřit úkoly v některém úseku, který výbor spravuje.

4. Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a přísluší mu zejména:

- připravovat a svolávat členské schůze

- vést členskou evidenci

- sestavovat plán činnosti a rozpočet spolku

- řídit chovatelskou činnost spolku

- připravovat akce spolku, včetně speciálních a spolkových (klubových) výstav a bonitací, případně svodů

- podávat o své činnosti zprávy členské schůzi

- vést účetní a chovatelskou evidenci

- vykonávat funkci kárného orgánu

- informovat členskou základnu o plnění úkolů, dosažených výsledcích a o činnosti výboru a přijatých opatřeních prostřednictvím webových stránek nebo spolkového časopisu 

5. Na úseku odborné chovatelské činnosti výbor prosazuje plnění chovatelských cílů a usměrňuje a kontroluje v tomto směru členy spolku především:

- řídí kontrolované chovy

- řídí a kontroluje činnost poradce chovu

6. Výbor spolku zodpovídá za svou činnost členské schůzi. Zasedá nejméně 3x ročně podle potřeby. Neodkladné záležitosti mezi zasedáními výboru vyřizují jeho členové tak, jak jim byly dle jejich funkcí přiděleny. 

čl. VII

Kontrolní komise

1. Spolek zřizuje funkci supervizora. Volí ho členská schůze. 

2. Funkce supervizora není slučitelná s funkcí ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

3. Supervizor cohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li nedostatky, upozorní na ně výbor klubu. Pokud nedostatek trvá i pak, upozorní na něj členskou schůzi.

4. Supervizor může nahlížet do dokladů spolku a požadovat vysvětlení k jednotlivým záležitostem, kontroluje hospodaření spolku a výledek předkládá členské schůzi.

čl. VIII

Zastupování spolku

Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. K jednání za spolek jsou zmocněni i ostatní členové výboru, každý v rozsahu působnosti své funkce. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí odpovědná osoba svůj podpis.

čl. IX

Kárná pravomoc

Kárná pravomoc přísluší výboru spolku. 

čl. X

Hospodaření spolku

Prostředky spolek získává z členských příspěvků, darů a příspěvků jiných organizací. Prostředky mohou být využity jen v souladu s účelem spolku. Nakládat s prostředky spolku (platit, vybírat z účtu apod.) může předseda nebo pokladník.

čl. XI

Zrušení spolku

Spolek se zruší, pokud o tom rozhodne členská schůze dvěma třetinami hlasů přítomných členů a zároveň členská schůze zvolí likvidátora. 


Účinnost od 18. 6. 2021

Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi ve Vražkově dne 17. 4. 2016, doplněny členskou schůzí 22. dubna 2023