Smlouva o chovatelském servisu pro nečlena

Niže je uveden text smlouvy.
pokud chcete písemně  uzavřít smlouvu - požádejte na sarplaninac@seznam.cz
souhlas můžete dát i on-line na tomto webu vyplněním formuláře se souhlasem ZDE

Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenovi klubu

mezi

Klubem chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků z. s., (dále jen KCHŠKT)
zastoupeným předsedou klubu PhDr. Dagmar Cestrovou

a

chovatelem/majitelem nebo držitelem chovné feny 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………

Telefon nebo mail, případně obojí: ……………………………………………………………………………..

Na základě ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psu a Zápisního řádu ČMKU zajišťuje Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků (dále jen KCHŠKT) možnost chovu těchto plemen i nečlenům KCHŠKT.

KCHŠKT je právnickou osobou, která je na území České republiky výlučným poskytovatelem chovatelských služeb pro čistokrevný chov plemen šarplaninec, krašský ovčák a tornjak.

Chovatelský klub touto smlouvou vymezuje písemně podmínky s chovateli – nečleny KCHŠKT.

II. Platnost smlouvy: 

Do písemného odvolání (lze i mailem) jednou ze stran.

III. Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje zajistit chovateli následující servis:

a)  po splnění bonitace požadované KCHŠKT označí toto člen bonitační komise  výsledek bonitace do průkazu původu psa/feny  a zapíše psa/fenu do seznamu chovných jedinců.  

b ) po splnění dalších podmínek pro uchovnění stanovených KCHŠKT souhlasí klub se zápisem chovnosti psa/feny do plemenné knihy vedení u Českého kynologického svazu (dále jen ČKS).

c) klub po splnění podmínek chovnosti vydá pro chovné psy a feny v majetku nebo držení chovatele tiskopisy nutné pro krytí. Chovatel je povinen dodržet podmínky pro krytí stanovené klubem. 

d) po narození vrhu poradce chovu provede po 6 týdnech věku štěňat kontrolu vrhu a při tom potvrdí chovateli tiskopisy potřebné pro zapsání vrhu do plemenné knihy ČKS.

IV. Povinnosti chovatele

Pro poskytnutí výše uvedeného servisu je chovatel povinen:

a) splnit stejné podmínky pro uchovnění svého psa/feny a chov štěňat jako člen KCHŠKT
b) nahlásit písemně vrh nejpozději sedm dní po narození štěňat poradci chovu
c) majitel chovného psa - nečlen zaplatí za použití chovného psa ke krytí jednorázový poplatek dle ceníku zveřejného k danému datu na webu klubu; pokud se ze člena stane nečlen, zaplatí tento poplatek při prvním použití psa ke krytí po vystoupení z klubu

 

V. Cena za poskytnuté služby

Ceny za služby účtuje KCHŠKT dle svého platného ceníku.

VI. Vzájemná ustanovení

a) chovatel se zavazuje dodržovat Chovatelským řádem KCHŠKT, Bonitačním řádem KCHŠKT, Řádem ochrany zvířat při chovu psů atd.
b) chovatel má ze strany KCHŠKT nárok pouze na výše uvedený servis vymezený touto smlouvou.
c) KCHŠKT nebude jakkoliv zpochybňovat právo chovných jedinců v majetku nečlenů KCHŠKT účastnit se plemenitby.
d) veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky z těchto ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou jako dodatek této smlouvy.
e) KCHŠKT je oprávněn jednostranně měnit podmínky pro zařazení plemen, které zastupuje do chovu - se závazností pro všechny členy i nečleny klubu, a to na základě rozhodnutí členské schůze a výboru KCHŠKT. Klub je povinen o těchto změnách chovatele co nejdříve informovat a tím momentem se tyto změny stanou pro chovatele závazné.

VII. Zánik smlouvy

a) zánikem nebo změnou statutu kterékoliv ze smluvních stran
b) písemnou výpovědí smlouvy dohodou
c) jednostrannou výpovědí jedné ze stran zaslané doporučeně na adresu druhé zúčastněné strany, s výpovědní lhůtou 30 dnů, běžící od data doručení výpovědi druhé straně. V případě nepřevzetí doporučené zásilky se za datum doručení považuje 15. den od jejího odeslání.
d) Jednostrannou výpovědí s okamžitou platností ze strany poskytovatele v případě, že chovatel hrubě poruší či nedodrží závazky stanovené touto smlouvou.

Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem.

V Praze dne:

KCHŠKT:

Chovatel:

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá zúčastněná strana obdrží po jednom stejnopise.

Text smlouvy byl zveřejněn na webu klubu v červnu 2021.

 

Přílohy jsou v aktuálním znění na webu klubu sarplaninec-club.cz
Chovatelský řád KCHŠKT 
Bonitační řád KCHŠKT
Řád ochrany zvířat 
Ceník služeb KCHŠKT