Zásady řízeného chovu

KCHŠKT má řízený chov

Cíl řízeného chovu
Zdravý chov exteriérově a povahově vyrovnaného plemene.
Proto je žádoucí v každém plemeni využívat v reprodukci co největšího počtu kvalitních psů.

Co je řízený chov
1 podléhá pravidlům při výběru partnerů ke krytí podle předem stanovených pravidel, nejde o nahodilý výběr jedinců při krytí
2 řídí se chovatelskými záměry klubu, který je garantem chovu
3 postupy a pravidla u krytí jsou jednotné a určuje je poradce chovu a výbor klubu
4 na členské schůzi poradce klubu zveřejňuje přehled chovu za uplynulý rok, případně za předešlé roky
5 přehledy krycích listů, krytí  a vrhů vede klub, zveřejňuje je včetně kontrol DKK, případně LP a podobně
6 poradce chovu spolupracuje s chovateli

Principy řízeného chovu:
1)     - Zdravé odchovy, tedy nepropojovat stejné genetické vady u jedinců, zamezit příbuzenské plemenitbě
Praxí bylo potvrzeno, že defekty spojené s příbuzenskou plemenitbou jsou vážné a mohou se do genetických defektů plemene zapsat na dlouhou dobu či nesmazatelně.
2)   -  Krytí dospělých jedinců (od 18 věku u psů i fen) 
      - Povinná kontrola dysplazie kyčlí, od roku 2025 povinná kontrola loktů
3)     U DKK je vyřazující z chovu, u DKK C a D je možné krýt jedince jen partnerem s negativním výsledkem kontroly DKK
      Od roku 2025 je povinná kontrola loketního kloubu (rozhodnutí členské schůze 2024), výsledek bude zatím pro klub informativní, psi/feny zatím nebudou na základě této kontroly vyřazování z chovu
4)    -  Genetická rozmanitost –  podporovat rozvoj více linií v chovu, umožnit chov co nejširšímu množství chovných psů a fen, podporovat genetickou rozmanitost  (z toho vyplývá možnost omezení počtu krytí psa v roce – tj. v našem případě na dvě, ale v případě potřeby i možnost omezení krytí feny (praxe v jiných klubech), aby se neopakovala stejná spojení.