Kárný řád

ÚČEL KÁRNÉHO ŘAD
Účelem kárného řádu je chránit oprávněné zájmy klubu, upravit postup při kárném řízení, při odvolávání jako řádném opravném prostředku a přezkoumávání rozhodnutí.

KÁRNÁ KOMISE
1) K tomuto účelu je zřízena kárná komise, která je pomocným orgánem výboru klubu, jemuž ze Stanov přísluší kárná pravomoc. Složení kárné komise schvaluje členská schůze.
2) Kárná komise je složena z pěti členů. Dva členové jsou volení z řad členů klubu členskou schůzí, dalším členem komise je revizor/vizitor klubu  a  další dva členy deleguje výbor klubu.
3) Funkční období členů kárné komise z řad členů klubu volených členskou schůzí je čtyřleté, trvá až do zvolení nových členů další členskou schůzí.
4) Výbor deleguje do kárné komise buď členy výboru nebo členy klubu vždy podle charakteru případu, který bude kárná komise projednávat.
5)  Pokud se některý člen volený členskou schůzí nebo revizor, nemůže z vážných důvodů zúčastnit jednání kárné komise, může výbor klubu delegovat místo nich jiné členy klubu.
6) Kárná komise si může na své jednání zvát podle potřeby jako poradce členy i nečleny klubu.
7) Kárná komise si stanoví předsedu, který po přijetí předmětné věci zpracuje rozhodnutí a doručí je v písemném vyhotovení projednávanému členu a výboru klubu.

PROVINĚNÍ
8)  Klub má právo řešit provinění svých členů
a)    vůči zákonným předpisům týkajícím se ochrany zvířat obecně platných v ČR bez ohledu na to, jak situaci posoudily státní orgány, v souladu s chovatelským řádem a dalším předpisy KCHŠKT
b)    vůči předpisům KCHŠKT a předpisy ČMKU, kterými se klub řídí

9) Pokud se člen klubu provinil dle bodu 8 pís./a, může být potrestán
- vyloučením z klubu.
Pokud se člen klubu provinil dle bodu 8 pís./b, může být potrestán dle závažnosti jeho provinění
-    upozorněním s výstrahou
-    pozastavením chovu na dobu půl roku až tři roky
-    pozastavením chovu na dobu neurčitou až do dalšího rozhodnutí klubu
-    vyloučením z klubu
10)       Klub má právo při mimořádně závažném provinění navrhnout ČMKU zrušit chovnou stanici.

ODVOLÁNÍ
11) Proti rozhodnutí kárné komise lze podat odvolání k výboru klubu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodující je razítko podání na poště. Odvolání lze zaslat kterémukoliv členu výboru. Odvolání má odkladný účinek.
12) O odvolání proti uvedenému rozhodnutí kárné komise rozhoduje výbor klubu na svém prvním řádném jednání po obdržení odvolání. Své rozhodnutí doručí v písemném vyhotovení osobě, jež je výrokem dotčena do 15 dnů po tomto řádném jednání výboru klubu.
13) O projednání uvedeného rozhodnutí výboru může člen, jehož se výrok dotýká, požádat  nejbližší členskou schůzi. Proti rozhodnutí výboru klubu o odvolání nemá  tato žádost odkladný účinek. Rozhodnutí výboru nemůže být změněno. Členská schůze však může doporučit výboru klubu, jak postupovat v případech, které jsou podobné projednávanému nebo výkon rozhodnutí výboru ukončit.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:
Tímto kárným řádem se ruší původní Kárný řád schválený členskou schůzí dne 25. 10. 1998 v Hostivicích u Prahy. Nový kárný řád byl členskou schůzí dne 1.12.2001.utí kárné komise lze podat odvolání k výboru klubu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodující je razítko podání na poště. Odvolání lze zaslat kterémukoliv členu výboru. Odvolání má odkladný účinek.
12) O odvolání proti uvedenému rozhodnutí kárné komise rozhoduje výbor klubu na svém prvním řádném jednání po obdržení odvolání. Své rozhodnutí doručí v písemném vyhotovení osobě, jež je výrokem dotčena do 15 dnů po tomto řádném jednání výboru klubu.
13) O projednání uvedeného rozhodnutí výboru může člen, jehož se výrok dotýká, požádat  nejbližší členskou schůzi. Proti rozhodnutí výboru klubu o odvolání nemá  tato žádost odkladný účinek. Rozhodnutí výboru nemůže být změněno. Členská schůze však může doporučit výboru klubu, jak postupovat v případech, které jsou podobné projednávanému nebo výkon rozhodnutí výboru ukončit.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:
Tímto kárným řádem se ruší původní Kárný řád schválený členskou schůzí dne 25. 10. 1998 v Hostivicích u Prahy. Nový kárný řád byl členskou schůzí dne 1.12.2001.